fbpx
147 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów
2 grudnia 2021
Europejski Zielony Ład: platforma zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń rozpoczyna działalność
17 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

KR w sprawie rozwoju rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne dzięki swemu pozytywnemu oddziaływaniu na środowisko i klimat pod względem lepszej sekwestracji dwutlenku węgla, i poprawy stanu gleby, dobrostanu zwierząt i ochrony różnorodności biologicznej przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów strategii UE „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności.

2 grudnia Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął opinię w sprawie planu działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego .

KR z zadowoleniem przyjmuje plan działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego i popiera jego kompleksowe podejście. Celem planu działania jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, a tym samym ograniczenie stosowania nawozów, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych. W ramach trzech osi – zwiększenie konsumpcji, zwiększenie produkcji i dalsza poprawa zrównoważonego charakteru sektora – proponuje się 23 działania.

Sprawozdawca w sprawie planu działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego, Uroš Brežan (SI/Zieloni), burmistrz Tolmin, powiedział: „Zwiększenie wsparcia dla rolnictwa ekologicznego jest sprawą pilną, aby osiągnąć cel, jakim jest przeznaczenie 25% powierzchni użytków rolnych na rolnictwo ekologiczne do 2030 r. Musimy zadbać o to, by następna wspólna polityka rolna przyczyniła się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i rozwijaniu »biookręgów« oraz w kształtowaniu sektora ekologicznego. W związku z tym władze lokalne i regionalne powinny być ściśle zaangażowane zarówno w realizację, jak i ocenę planu działania za pośrednictwem sieci na szczeblu regionalnym. Wzywamy Komisję do utworzenia takiej sieci”.

Przywódcy lokalni podkreślili swoją kluczową rolę w podnoszeniu świadomości na szczeblu lokalnym, informowaniu konsumentów o pozytywnym wpływie rolnictwa ekologicznego oraz opracowywaniu programów edukacyjnych dla przedszkoli i szkół. W opinii zwraca się uwagę, że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę również w organizowaniu sektora ekologicznego pod względem produkcji, logistyki i handlu, ułatwiając ustrukturyzowaną współpracę między producentami a konsumentami.

Przywódcy lokalni podkreślili, że aby pobudzić produkcję, należy zmobilizować wszystkie europejskie i krajowe strategie polityczne w celu zwiększenia spożycia produktów ekologicznych. W 2019 r. powierzchnia gruntów przeznaczonych pod uprawy ekologiczne w UE wynosiła ok. 8%, natomiast dotacje na rolnictwo ekologiczne stanowiły jedynie 1,5% całkowitego europejskiego budżetu rolnego. Rolnictwo ekologiczne jest niedostatecznie finansowane w ramach WPR, która obecnie nie jest w pełni zgodna z celami planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Ponadto w opinii zaleca się, aby Komisja dokładnie oceniła krajowe plany strategiczne WPR przedłożone przez państwa członkowskie w celu monitorowania, czy przyczynią się one do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie 25% powierzchni użytków rolnych na rolnictwo ekologiczne do 2030 r.

KR z zadowoleniem przyjmuje uznanie biookręgów za skuteczne narzędzia rozwoju obszarów wiejskich. Na geograficznym obszarze biookręgów rolnicy, miejscowa ludność, lokalna administracja publiczna, stowarzyszenia oraz komercyjne przedsiębiorstwa turystyczne i kulturalne zawierają porozumienie w sprawie zrównoważonego zarządzania lokalnymi zasobami w oparciu o zasady i metody produkcji i konsumpcji ekologicznej. Dlatego też w szczególności takie regiony powinny otrzymywać wsparcie i wspólne usługi za pośrednictwem sieci utworzonej przez Komisję Europejską.