fbpx

Ludzie regionów – Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa lubuskiego

Ludzie regionów – Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
5 września 2023
W Karpaczu zebrał się Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej
20 września 2023
Pokaż wszystkie

Ludzie regionów – Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa lubuskiego

Kontynuujemy cykl publikacji „Ludzie regionów”, w ramach którego prezentujemy sylwetki ich gospodarzy: marszałków oraz wicemarszałków. Mieliśmy już przyjemność przedstawić gospodarzy województwa zachodniopomorskiego: marszałka (i jednocześnie prezesa ZWRP) Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałków: Olgierda Kustosza i Tomasza Sobieraja. Przybliżyliśmy też włodarzy Opolszczyzny — marszałka Andrzeja Bułę, wicemarszałek Zuzannę Donath-Kasiurę i wicemarszałka Zbigniewa Kubalańcę. W zeszłym tygodniu umożliwiliśmy lepsze poznanie marszałek województwa lubuskiego – Elżbietę Annę Polak, dziś więc pora na wicemarszałka regionu – Stanisława Tomczyszyna. Zapraszamy!

Stanisław Tomczyszyn, – wicemarszałek województwa lubuskiego

Stanisław Tomczyszyn, – wicemarszałek województwa lubuskiego, a jednocześnie aktywny członek dwóch Komisji Związku Województw RP: Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz Komisji ds. Żywności.

W latach 1994-1998 był radnym Gminy Brzeźnica oraz w tym samym czasie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zielonogórskiego. W grudniu 2007 roku został Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego. Od listopada 2014 roku pełni funkcję wicemarszałka województwa lubuskiego nadzorując prace trzech departamentów: Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyróżniony „Złotym lemieszem” – nadawanym przez Narodowe Centrum Młodych Rolników oraz Medalem Wincentego Witosa. W 2015 roku otrzymał odznaczenie – Złoty Krzyż Zasługi.

Jest zaangażowany społecznie, m.in. w działalność charytatywną na rzecz ubogich dzieci. Od 20 lat jest Członkiem Stowarzyszenia Równych Szans, którego główną misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe, wyposaża świetlice szkolne w materiały plastyczne. Ułatwia dzieciom start w szkole poprzez zapewnienie im niezbędnych przyborów m.in. plecaki.

W 2012 roku zainicjował i nadal współuczestniczy w organizowanych konkursach m.in. fotograficznym, pod nazwą Skarby przyrody, kultury i tradycji województwa lubuskiego. Jest także współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Województwa Zielonogórskiego. Zarazem od 2004 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Penitencjarnego PATRONAT, które niesie pomoc moralną, materialną i prawną osobom pozbawionym wolności, zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom.

Angażuje się w szerzenie kultury ludowej wspierając twórczość ludową. Wiele lat systematycznie uczestniczył w imprezach lokalnych organizowanych m.in. przez ZRRT S.A., wspomagając wystawców, organizując im bezpłatne stoiska wystawiennicze między innymi na imprezach organizowanych przez Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. Wspomaga również folklor lubuski. Od wielu lat funduje nagrody dla zespołów śpiewaczych podczas różnych koncertów m.in. „Donata swojskie klimaty czyli Lubuskie wzruszenia”.

Od 2012 roku wspiera działania Polskiego Związku Wędkarskiego fundując nagrody w konkursach. Stanisław Tomczyszyn chętnie działa na rzecz oświaty. Bierze czynny udział w organizowanych aukcjach na rzecz szkół. Współpracuje z Lubuską Wyższą Szkołą Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze. Wspiera akcje propagujące zdrowe nawyki odżywiania u najmłodszych, poprzez inicjowanie i aktywny udział w organizowanych na ten temat wydarzeniach.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zielonogórskiego Ludowego Klubu Lekkoatletycznego w Zielonej Górze. Dzięki Jego inicjatywie i aktywności zorganizowano cykl imprez sportowych na terenie województwa lubuskiego pod  nazwą  PRZEZ SPORT DO ZDROWIA oraz doszło do gruntownego remontu hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Za jego kadencji klub był zawsze w pierwszej „10” najlepszych klubów lekkoatletycznych w kraju.

Z jego inicjatywy lub przy dużym zaangażowaniu wybudowano lub wyremontowano w województwie wiele świetlic wiejskich i domów kultury, oddano do użytku 8 oczyszczalni ścieków, a 10 przebudowano, rozbudowano bądź zmodernizowano, 46 kościołów zyskało nową elewację
lub dach, wybudowano ponad 150 obiektów sportowych i placów zabaw. Przeprowadzono remont wielu dróg lokalnych, chodników i wybudowano nowe ścieżki rowerowe. Miejscowości w lubuskim zyskały nową sieć wodociągową i kanalizacyjną. W ostatnich latach nastąpił również rozwój przedsiębiorstw rybackich i agroturystyki.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców województwa było również priorytetem działalności Wicemarszałka. Pod jego nadzorem jako Członka Zarządu Województwa Lubuskiego i obecnie Wicemarszałka Województwa Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych dobrze wykorzystał środki finansowe na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Lubuszan.

Zabiega wśród lokalnej społeczności o rejestrację produktów tradycyjnych, wspierając tym samym kulinarne dziedzictwo województwa lubuskiego. Za kadencji Stanisława Tomczyszyna na Listę Produktów Tradycyjnych wpisano już 83 produkty.
Aktualnie Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje program nawadniania boisk piłkarskich, który pomoże podnieść jakość murawy, co poprawi warunki treningowe, ułatwiając szkolenie młodzieży. Projekt obejmuje również budowę trybun. Program wspiera gminy i powiaty w stworzeniu warunków, sprzyjających rozwojowi rekreacji oraz sportu w województwie lubuskim.

PROW realizuje również program „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” oraz program wsparcia dla Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz z programu „Lubuska Odnowa Wsi” wspiera Koła Gospodyń Wiejskich. Wicemarszałek nadzoruje wydawanie środków przeznaczonych na dotacje celowe na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Z tych dotacji, corocznie, korzystają jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubuskiego.