fbpx
Wodór jako nowy nośnik energii
Wodór jako nowy nośnik energii
21 lutego 2024
Ludzie regionów – Miron Sycz – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego
23 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Lutowe posiedzenie KWRiST

Lutowe posiedzenie KWRiST

Lutowe obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego były szczególnie istotne z punktu widzenia samorządów. Pozytywnie zaopiniowano projekty autorstwa kilku spośród polskich województw, a także sporo uwagi poświęcono pomocy de minimis.

Obradom KWRiST tym razem przewodniczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji – Tomasz Szymański. Związek Województw RP reprezentowali natomiast marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, dyrektor biura ZWRP Jakub Mielczarek oraz adwokat ZWRP Rafał Cieślik. W posiedzeniu wziął także udział poseł Jacek Protas – wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a jednocześnie wieloletni prezes zarządu Związku Województw RP. Jego obecność na obradach Komisji nie była bynajmniej przypadkowa, bo w porządku obrad znalazły
się dwa szczególnie istotne rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis:

  • w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2027,
  • na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekty trafią teraz pod obrady Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej. KWRiST upoważniła Zespół do wydania opinii w ich sprawie na najbliższym spotkaniu.

Jednocześnie pozytywnie zaopiniowano cztery projekty autorstwa kilku z polskich województw. Mowa o:

  • projekcie „Opolski Program Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027”. Jego głównym celem jest zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju województwa opolskiego. Program wyznacza główne cele, kierunki i priorytety rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym, dzięki czemu ma być kolejnym krokiem do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
  • projekcie „Wielkopolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027” Projekt został przygotowany przez Pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Jego autorzy podkreślają, że sektor ekonomii społecznej buduje integrację społeczną, co pozwala efektywnie przeciwdziałać wykluczeniu, np. spowodowanemu kryzysem socjalnym. Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie dążył do zwiększenia dostępności i poprawy jakości wsparcia pracowników podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz kadry przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.
  • Regionalnym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2030. Odpowiedzialnym za jego realizację jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Do prac zaangażowano także Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, w skład którego weszli przedstawiciele samorządu województwa, wojewody, samorządu lokalnego, sektora ES i sektora biznesu.
  • Programie Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030„. Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Jest to kontynuacja długofalowej polityki województwa ukierunkowanej na dobrostan rodzin i zwłaszcza tych osób, które z różnych przyczyn borykają się z dodatkowymi trudnościami lub podejmują wyzwania w obszarach szczególnie istotnych dla społeczeństwa. Program stawia sobie za cel m.in. przeciwdziałanie przemocy domowej.

Autorom projektów, programów i przedstawicielom województw gratulujemy inicjatyw. Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego już w marcu.