fbpx

O deinstytucjonalizacji opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w Łódzkiem

Edu Polskie Regiony. Techniki motywacyjne w zarządzaniu rozproszonym
22 grudnia 2021
Spotkanie Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego
23 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

O deinstytucjonalizacji opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w Łódzkiem

Głównym celem konferencji pn. Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim zorganizowanej w dniach 13-14 grudnia 2021 roku w Łodzi przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej – jednostkę organizacyjną samorządu województwa łódzkiego, było upowszechnienie wyników ze zrealizowanego w 2020 roku przez RCPS badania naukowego pod tym samym tytułem[1].

Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej, jak i w zrealizowanym badaniu, rozumiana jest jako przejście od opieki instytucjonalnej do świadczonej w środowisku lokalnym. W obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej deinstytucjonalizacja oznacza w szczególności wspieranie rodzin biologicznych oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, przy jednoczesnym ograniczaniu instytucjonalnych form opieki.

W polityce społecznej województwa kluczowym celem jest przeciwdziałanie oddzielaniu dzieci od rodzin, przy jednoczesnej dbałości o ich prawa i zaspokajanie potrzeb. Nauka dostarczyła licznych dowodów na negatywny wpływ instytucji opieki całkowitej na rozwój przebywających w nich dzieci. Osiągają one gorsze wyniki niemal na wszystkich polach edukacji i rozwoju w porównaniu z ich rówieśnikami pozostającymi pod opieką rodzin. Jednocześnie brak wystarczającej liczby rodzin zastępczych uniemożliwia ograniczenie instytucjonalnych form opieki. Podczas konferencji zastanawiano się jak zrealizować podczas działań w obszarze polityki społecznej postulat dotyczący najwyższego dobra dziecka, tak aby w sytuacji, gdy dziecko musi zostać umieszczone w pieczy zastępczej miało jak najlepszą opiekę i o ile to możliwe, aby była ona świadczona w warunkach jak najbardziej zbliżonych do środowiskach rodzinnego.

Podczas konferencji zaprezentowano wnioski i rekomendacje z badania przeprowadzonego przez RCPS w Łodzi. W trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów z zakresu problematyki deinstytucjonalizacji placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą zostały omówione możliwości wdrożenia rekomendacji z niego wynikających oraz wyzwania związane z wdrażaniem celów Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035 – dokumentu przygotowywanego na szczeblu rządowym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W drugiej części konferencji – podczas sesji dyskusyjnej dla dyrektorów i pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społeczne – zostały omówione wyzwania związane z koniecznością przygotowywania planów deinstytucjonalizacji przez województwa (ROPS) i powiaty, a także założenia do koncepcji badawczej w zakresie możliwego sposobu pomiaru i zaawansowania rozwoju procesu deinstytucjonalizacji w Polsce.

Związek Województw RP reprezentował Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP.

Konferencję otworzył Zbigniew Ziemba Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Swoje prezentacje przedstawiły naukowczynie i ekspertki z obszaru wspierania rodziny i pieczy zastępczej – dr hab. Magdalena Arczewska (UW), prof. Agnieszka Golczyńska-Grondas (UŁ) i Magdalena Błaszczyk (UŁ/RCPS). Panel dyskusyjny ekspertów dotyczący procesu dostosowywania form wsparcia dla dzieci i młodzieży do wyznaczonych celów deinstytucjonalizacji poprowadziła dr hab. Magdalena Arczewska, a uczestniczyły w nim ekspertki zajmujące się problematyką deinstytucjonalizacji w obszarze wspierania rodziny i pieczy zstępczej – prof. Agnieszka Golczyńska-Grondas (wsparcie rodziny), Joanna Luberadzka-Gruca (rodzinna piecza zastępcza), Ewa Seweryńska (instytucjonalna piecza zastępcza).

Wnioski z publikacji i konferencji zostaną wykorzystane do projektowania wsparcia i opracowania takiego planu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, który uwzględniając całe spektrum uwarunkowań prawnych, instytucjonalnych czy społecznych, skoncentruje się na dziecku uznając jego podmiotowość i konieczność podporządkowania jego dobru wszelkich działań w obszarze pomocy rodzinie.

Zarówno konferencja jak i badanie naukowe przygotowane zostały w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na rok 2021.

[1] Golczyńska-Grondas A., Błaszczyk M., 2020, Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim, RCPS w Łodzi i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

źródło: materiały prasowe

foto: FB RCPS Łódź