fbpx
ZWRP szkoli ze współpracy z NGO
30 kwietnia 2024
Intensywne prace Zespołu Koordynatorów ds. Łowiectwa
10 maja 2024
Pokaż wszystkie

Po kwietniowym spotkaniu KWRiST

Pomoc de minimis, dalsze prace nad KPO i podkarpacki program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa – tak w skrócie można opisać najistotniejsze dla regionów zagadnienia poruszone podczas kwietniowych obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

Komisja wspólna obradowała 23 kwietnia 2024 – tradycyjnie – w siedzibie MSWiA. Obradom komisji współprzewodniczyli Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Związek Województw RP reprezentował mecenas Rafał Cieślik.

Posiedzenie rozpoczęło się odczytaniem deklaracji samorządów terytorialnych w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji swoje wystąpienie wygłosiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Anna Radwan Röhrenschef.

Podczas posiedzenia rozpatrzono blisko 50 punktów dotyczących projektów ustaw, rozporządzeń, a także wniosków i informacji. Wśród nich były takie, które w sposób szczególny wpływają na życie województw. Jednym z takich był wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie właściwego Zespołu do wydania opinii wiążącej lub zastosowanie trybu obiegowego KWRiST do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Komisja pozytywnie odniosła się do tego wniosku. Sam projekt jest pilny i istotny, ponieważ dotyczy usprawnienia realizacji tzw. części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zmiany mają usprawnić realizację inwestycji, niwelując ryzyko, że zainteresowane instytucje nie będą zawierały umów inwestycyjnych, dopóki nie pozyskają fizycznie środków finansowych na ten cel.

Także do wydania opinii wiążącej przez Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa został skierowany projekt aktualizacji Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Wnioskował o to podkarpacki Urząd Marszałkowski.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego Komisja skierowała natomiast ponownie do pracy Zespołu.

Pozytywną opinię, po nadesłanych przez ZWRP uwagach, otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dotyczący m.in. zarządców dróg wojewódzkich, w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczególnie istotnym i bardzo aktualnym tematem wydają się projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Dotyczą one m.in. udzielania pomocy publicznej i de minimis w ogólnym interesie gospodarczym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów Interreg na lata 2021-2027. Inny projekt dotyczy udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną – także w ramach KPO i ZO. Wszystkie cztery projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez odpowiednie Zespoły, a następnie przez KWRiST.

(zdjęcia pochodzą ze strony MSWiA)