fbpx
Wykorzystajmy kryzys dla wzmocnienia lokalnych systemów żywnościowych
1 grudnia 2022
Z listopadowych prac zespołów KWRiST
2 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Polityka spójności głównym filarem UE

Członkowie #CohesionAlliance – ogólnounijnej koalicji złożonej z 12 tys. sygnatariuszy opowiadających się za silniejszą polityką spójności – reagują na konkluzje w sprawie polityki spójności, które zostały  przyjęte przez Radę do Spraw Ogólnych UE.

Sojusz na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) aprobuje konkluzje przyjęte przez Radę do Spraw Ogólnych, w których podkreślono znaczenie spójności jako zasady, polityki, celu i filaru Unii Europejskiej, podkreślając jednocześnie, że spójność jest polityką o charakterze długoterminowym, która powinna nadal przynosić korzyść wszystkim regionom UE. Polityka spójności pomogła złagodzić skutki niedawnych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19 i wojna Rosji przeciwko Ukrainie, jednak musi pozostać najważniejszą długofalową polityką UE służącą zmniejszaniu dysproporcji między terytoriami.

Sojusz jest gotów współpracować z Komisją Europejską i państwami członkowskimi w celu dalszego zdefiniowania zasady „nie szkodzić spójności”, która powinna zapobiegać powstawaniu nowych nierówności w Europie. Wzmocnienie spójności jako nadrzędnej wartości Unii Europejskiej jest dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.

#CohesionAlliance wyraża zadowolenie z tego, iż uznano, że polityka spójności powinna nadal opierać się na zarządzaniu dzielonym i umowach partnerstwa między władzami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, z udziałem lokalnych zainteresowanych stron. Ponadto zwraca uwagę na wystosowany przez ministrów apel przeciwko mnożeniu i rozdrobnieniu instrumentów finansowania, aby uniknąć ryzyka pokrywania się z polityką spójności. W apelu uwzględniono wniosek zawarty w nowej deklaracji przyjętej przez członków #CohesionAlliance w październiku.

Ogólnounijna koalicja przypomina o swoim zaangażowaniu na rzecz przyszłego uproszczenia polityki spójności i sprawienia, by była efektywniejsza i przynosiła lepsze rezultaty obywatelom europejskim. Partnerzy są zachęcani do skutecznej realizacji planów inwestycyjnych na lata 2021–2027 i są oni gotowi wnieść wkład w debatę na temat przyszłego kształtu polityki spójności.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro oznajmił: Musimy wzmocnić i uwydatnić podstawowe zasady polityki spójności jako długoterminowej polityki strukturalnej realizowanej w partnerstwie z regionami i miastami, a jednocześnie ją uaktualnić, aby była skuteczniejsza i prostsza do wdrożenia w miastach i regionach Europy. Należy wyciągnąć wnioski z tego, w jaki sposób starano się za pomocą polityki spójności rozwiązać niedawny kryzys, który dotknął Europę, aby dostosować tę strategię do wymogów przyszłości. Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze zobowiązanie państw członkowskich do poprawy koordynacji funduszy UE ukierunkowanych na zapewnienie spójności Europy. Razem, w ramach nowego Sojuszu na rzecz Spójności, uda nam się wzmocnić politykę spójności, która przynosi postęp i dobrobyt wszystkim obywatelom w Europie.

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu