fbpx
Polityka spójności głównym filarem UE
2 grudnia 2022
O wykorzystaniu funduszy europejskich w zakresie infrastruktury w Sejmie
2 grudnia 2022

W listopadzie br. odbyło się dziesięć posiedzeń zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W każdym z nich uczestniczyli przedstawiciele Związku Województw RP.

 

7 listopada obradował Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W porządku obrad znalazł się projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).  Odbyła się też dyskusja nt. prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu ustawy mającej na celu eliminację barier dla inwestycji telekomunikacyjnych, które utrudniają budowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz uniemożliwiają racjonalne wydawanie środków publicznych i prywatnych na ten cel.

 

17 listopada obradował Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

 

18 listopada obradował Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej.

 

21 listopada obradował Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. W porządku obrad były m.in.: projekt ustawy o aktywności zawodowej (UD 399) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej); projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (UD 400) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)  oraz projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

 

22 listopada obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu. W porządku obrad znalazły się m.in. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

 

23 listopada odbyły się dwa spotkania: Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska oraz Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu.

 

24 listopada odbyły się dwa spotkania: Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych.

 

Porządek obrad wypełniły: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami (Ministerstwo Finansów); projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów); projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Ministerstwo Finansów) i projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

25 listopada obradował Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W porządku obrad były: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów); projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) oraz projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).