fbpx
Reforma systemu oznaczeń geograficznych
23 grudnia 2022
Z grudniowych posiedzeń zespołów KWRiST
23 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Przyszłość polityki młodzieżowej w UE

1 grudnia 2022 r. Europejski Komitet Regionów przyjął opinię: Przyszłość polityki młodzieżowej w UE. Refleksja nad polityką młodzieżową i włączaniem problematyki młodzieżowej do głównego nurtu polityki w kontekście Europejskiego Roku Młodzieży 2022.

 

Europejski Komitet Regionów:

– Za pośrednictwem tej opinii zmierza do zaproponowania nowej i kompleksowej refleksji nad polityką młodzieżową, włączeniem problematyki młodzieżowej do głównego nurtu różnych dziedzin polityki oraz aktywnym udziałem młodzieży w budowaniu przyszłości Europy w kontekście Europejskiego Roku Młodzieży 2022.
– Podkreśla, że pandemia COVID-19 spowodowała, że wielu młodych ludzi straciło prawie dwa lata możliwości kształcenia, pracy, zdrowego rozwoju psychicznego i życia społecznego.
– Zwraca uwagę, że polityka młodzieżowa i włączanie młodzieży do głównego nurtu polityki mają szczególnie istotny aspekt terytorialny i społeczny, ponieważ istnieją znaczne nierówności w dostępie do podstawowych usług, edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwa i mobilności społecznej w regionach UE, co w różny sposób wpływa na młodzież.
– Wzywa do włączania problematyki młodzieży do głównego nurtu polityki i uwzględniania perspektywy opartej na prawach młodzieży w procesie kształtowania polityki na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz do systematycznego uwzględniania punktu widzenia młodzieży i perspektyw dla niej we wszystkich dziedzinach polityki.
– Wzywa do przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zapewnienia młodym ludziom prawa do stabilnego i wartościowego zatrudnienia oraz godnych warunków pracy w całej Europie.
– Podkreśla znaczenie dostępu do powszechnych, przystępnych cenowo i wysokiej jakości usług zdrowotnych, zarówno profilaktycznych, jak i leczniczych; w związku z tym zwraca uwagę na konieczność usunięcia barier, na które napotykają młodzi ludzie nieposiadający dostępu do zabezpieczenia społecznego.
– Jest zdania, że walka z dyskryminacją, rasizmem i innymi formami nietolerancji ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu brutalnej radykalizacji i uchronieniu młodych ludzi przed popadnięciem w ekstremizm polityczny lub religijny.
– Wzywa władze lokalne i regionalne do traktowania kwestii młodzieżowych jako stałego priorytetu w kształtowaniu polityki i proponuje przyjęcie lokalnej strategii na rzecz młodzieży przez wszystkie władze lokalne i regionalne.
– Apeluje o środki na rzecz wsparcia i wzmocnienia pozycji młodych ludzi w zakresie zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz na rzecz wykorzystania ich potencjału do przeprowadzenia znaczących zmian w społeczeństwach.
– Uważa, że powodzenie europejskiego programu pracy z młodzieżą na rzecz jakości, innowacji i uznawania tej pracy wymaga znacznego uczestnictwa władz lokalnych i regionalnych.

COR-2022-02752-00-00-AC-TRA-PL