fbpx
Z grudniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
22 grudnia 2022
Przyszłość polityki młodzieżowej w UE
23 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Reforma systemu oznaczeń geograficznych

30 listopada 2022 r. Europejski Komitet Regionów (Komisja Zasobów Naturalnych – NAT)  przyjął opinię w sprawie reformy systemu oznaczeń geograficznych.

Europejski Komitet Regionów:

  • popiera ustanowienie jednolitego zbioru przepisów proceduralnych dla wszystkich sektorów w celu zapewnienia spójności i uczynienia systemu oznaczeń geograficznych bardziej przejrzystym;

 

  • popiera propozycję dodania możliwości udzielania przez regionalne lub lokalne organy publiczne pomocy w przygotowaniu wniosku i procedury rejestracji oznaczeń geograficznych w celu sformalizowania wkładu regionów w przygotowanie i wstępny etap procesu rejestracji oznaczeń geograficznych, i pragnie, aby KR był zaangażowany w system oceny;

 

  • uważa, że Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), ze względu na swoją wiedzę techniczną w zakresie praw własności intelektualnej i zasoby, mógłby uczestniczyć w funkcjonowaniu unijnego systemu oznaczeń geograficznych poprzez udzielanie Komisji Europejskiej pomocy technicznej w sprawach związanych z własnością intelektualną w sposób jasno określony we wniosku ustawodawczym;
  • zauważa również, że EUIPO rozwinęło rzeczywistą wiedzę fachową w dziedzinie oznaczeń geograficznych i dysponuje bardzo skutecznymi narzędziami, które mogłyby być bardzo przydatne do monitorowania i promowania oznaczeń geograficznych oraz zwalczania nadużyć finansowych;
  • popiera włączenie dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju do oznaczeń geograficznych, których definicję należy doprecyzować w rozporządzeniu

 

  • z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji Europejskiej, aby zachęcać producentów oznaczeń geograficznych do skutecznej współpracy w ramach grup producentów oraz przyznać takim grupom większe uprawnienia, ale uważa, że wniosek nie uwzględnia różnorodności sytuacji prawnych w państwach członkowskich;

 

  • biorąc pod uwagę fakt, że małe i średnie oznaczenia geograficzne stanowią 48 % całkowitej liczby oznaczeń geograficznych w UE, ale jedynie 0,5 % całkowitej wartości sprzedaży w ramach oznaczeń geograficznych, zaleca odpowiednie wsparcie, aby umożliwić producentom ponoszenie sobie z kosztami produkcji, a tym samym uniknąć rezygnacji z certyfikacji.

COR-2022-03736-00-00-AC-TRA-PL