fbpx

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego

Konferencja pt. Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce
2 listopada 2022
Miliony z funduszy europejskich na rozwój innowacyjności podlaskich firm
14 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego

To już IV kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego na lata 2022-2024. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki ogłosił konkurs na radnych. Rekrutacja dla kandydatów rozpoczęła się 31 października br. i potrwa do 27 listopada.

Kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

1) w dniu wyboru ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 21 lat;

 

2) zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego;

 

3) bierze aktywny udział w życiu społecznym województwa podlaskiego;

 

4) działa na rzecz młodzieży z terenu województwa podlaskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, młodzieżowych radach powiatów lub gmin (miast).

 

Kadencja sejmiku trwa 2 lata. Kandydaci mogą zgłosić się poprzez wypełnienie formularza, do którego dołączą potwierdzenie lub oświadczenie o ich działalności w: samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych.

 

Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (dla każdego z kandydatów osobno), który jest załącznikiem nr 1 do regulaminu wyborów.

 

Do formularza zgłoszeniowego kandydaci powinni dołączyć zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich, także zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego” należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok (decyduje data stempla pocztowego). Nie dopuszcza się składania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

Wybory przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

 

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego udziela Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego: tel. 85 6654869, e-mail: agata.borowik@wrotapodlasia.pl.

 

Ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 20.12.2022 r. Inauguracja IV Kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego – I posiedzenie odbędzie się do 31 stycznia 2023 r.

 

Źródło: podlaskie.eu