fbpx

Stanowiska Konwentu Marszałków na Komisji Wspólnej

Kraków, widok na Wawel
Igrzyska Europejskie 2023 r. w Małopolsce
27 października 2020
protest
Samorządowcy nie inspirują protestów
29 października 2020
Pokaż wszystkie

Stanowiska Konwentu Marszałków na Komisji Wspólnej

mostek

Z inicjatywy Związku Województw RP w porządku obrad październikowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego znalazły się trzy stanowiska przyjęte przez Konwent Marszałków Województw RP. Poruszone w nich problemy przyczynią się do zmiany obowiązujących przepisów.

Chodzi o stanowiska Konwentu Marszałków RP z 24 września 2020 r. w:

sprawie przekazania mienia związanego z gospodarką wodną, w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych;

sprawie konieczności pilnego określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia, określenia trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców a także prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za szacowanie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd;

sprawie ustalenia jednolitego toku postępowania w stosunku do pozostałości drzewnych powstających podczas produkcji płyt drewnopochodnych.

Obecni na odbywającym się 23 października br. posiedzeniu zespołu KWRiST Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego oraz adwokat Rafał Cieślik, w imieniu Związku Województw RP przybliżyli problemy opisane w stanowiskach.

W przypadku mienia związanego z gospodarką wodną kłopotem jest odmowa przejęcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne mostów i przepustów znajdujących się w ciągu dróg rolniczych i prywatnych rolników. A także m.in. rurociągów, kolektorów, śluz wodnych. Dzieje się tak pomimo, że do dnia wejścia w życie nowej ustawy Prawo wodne znajdowały się one w ewidencji prowadzonej przez marszałków. Tymczasem od 1 stycznia 2018 r. samorządy województw nie są uprawnione do gospodarowania tym mieniem, ponieważ utraciły kompetencje do gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie gospodarki wodnej.

Wody Polskie nie podzielają tej opinii. Dlatego zostanie powołany zespół roboczy z udziałem m.in. strony samorządowej, Wód Polskich, Ministra Klimatu i Środowiska. Jego zadaniem będzie rozwiązanie problemu. A jeśli zajdzie taka konieczność, to także podjęcie inicjatywy legislacyjnej.

W kwestii obwodów łowieckich występują dwa problemy. Pierwszy to przedłużające się procedury wydzierżawiania i przekazywania w zarząd obwodów łowieckich. Główną przyczyną jest brak odpowiednich przepisów wykonawczych. Po dyskusji na zespole strona rządowa oświadczyła, że przygotowała już projekt stosownego rozporządzenia, który rozwiązuje problemy i zostanie skierowany na ścieżkę legislacyjną.

Drugi problem to luka w przepisach prawa łowieckiego. Nie ma uregulowanej kwestii odpowiedzialności za szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach obwodów łowieckich, które nie są wydzierżawione lub przekazane w zarząd. Jak ustalono podczas dyskusji na posiedzeniu zespołu KWRiST, problem ten ma zostać „naprawiony” przy najbliższej nowelizacji prawa łowieckiego.

Kwestią podnoszoną przez Konwent są także różnorodne interpretacje dotyczące sposobu gospodarowania pozostałościami drzewnymi powstającymi podczas produkcji płyt drewnopochodnych. Przedsiębiorcy zajmujący się obróbką płyt drewnopochodnych występują do urzędów marszałkowskich z wnioskami o uznanie pyłu drzewnego powstającego w wyniku procesów produkcyjnych za produkt uboczny niebędący odpadem. Dzięki temu mogę je wykorzystać jako biopaliwo stałe w przystosowanych do spalania biomasy źródłach ciepła technologicznego, wchodzących w skład tej samej instalacji produkcyjnej. Natomiast urzędy marszałkowskie w oparciu o różniące się opinie Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska wydają zarówno pozytywne, jak i negatywne decyzje. Staje się to źródłem dyskusji a także zaskarżeń decyzji. Dlatego marszałkowie chcą, aby w przepisach prawa określić jasne standardy postępowania w tym zakresie.

Strona rządowa zobowiązała się do przygotowania projektu rozporządzenia, które ureguluje te zagadnienia.

Cieszę się, że problemy poruszone w stanowiskach Konwentu Marszałków RP trafiły do Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. To doskonałe miejsce do sygnalizowania tego typu spraw. Liczę na zrozumienie i wspólne procedowanie zgłoszonych problemów aż do kompleksowego ich rozwiązania. – komentuje marszałek Tomasz Sobieraj.

 

Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.