fbpx
Polskie Wakacje. Rozdajemy prezenty w Łodzi
6 sierpnia 2021
Szczecin, diabelski młyn
Polskie Wakacje. Z wizytą w Zachodniopomorskiem
31 sierpnia 2021
Pokaż wszystkie

Z sierpniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

kwrist

25 sierpnia br. – w formie hybrydowej – odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obradom przewodniczyli Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz występujący z ramienia Związku Województw RP Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Ponadto ZWRP reprezentowali: Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i adwokat Rafał Cieślik.

Komisja zajęła się ponad 20 projektami aktów prawnych. W porządku obrad znalazły się m.in.

– informacja strony rządowej w sprawie realizacji  Narodowego Programu Szczepień;

– projekt Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego);

– projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego);

– projekt wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025 (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

– projekt  wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025 (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Porządek obrad posiedzenia dostępny jest tu: KWRiST (8) – porządek posiedzenia – Kalendarium – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (mswia.gov.pl)

Negatywną opinię strony samorządowej otrzymał projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To – zgodnie z projektem – miałoby wynosić 3000 zł.

Od trzech lat przy okazji opiniowania rozporządzenia płacowego strona samorządowa apeluje o waloryzację o taki sam wskaźnik realizacji zadań zleconych z ramienia administracji rządowej przez samorządy.

W ocenie samorządowców jest to szczególnie istotne jest w najmniejszych gminach wiejskich czy małych miasteczkach – rzez kilka ostatnich lat płaca minimalna rośnie, a dotacje nie są o ten procent waloryzowane.

Pozytywną opinię uzyskał projekt Umowy Partnerstwa autorstwa resortu funduszy i polityki regionalnej. Podobnie jak i projekty przygotowane przez to ministerstwo a dotyczące programów Interreg Polska − Saksonia 2021-2027 oraz programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Projekt Umowy Partnerstwa był omawiany 12 i 18 sierpnia 2021 r. na Zespole ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Jak zapewnia resort funduszy i polityki regionalnej, wszystkie opinie samorządowców zostały szczegółowo przeanalizowane i ministerstwo wysłało odpowiedzi do KWRiST. Wcześniej projekt był szeroko konsultowany, odbyło się także wysłuchanie publiczne. W marcu i kwietniu odbyły się negocjacje kontraktu programowego z zarządami wszystkich województw. W ocenie strony rządowej rozmowy z województwami pozwoliły zapoznać się z potrzebami rozwojowymi regionów. W oparciu o negocjacje kontraktu programowego dokonano podziału 25 proc. środków przeznaczonych na programy regionalne przewidzianej w tymczasowej rezerwie.

Metodologia alokacji środków na RPO nie jest – w opinii wszystkich samorządów województw – jasna. I nie wszystkie samorządy szczebla regionalnego są z niej zadowolone i skorzystają ze środków w równym stopniu. Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej odbyła się dyskusja na ten temat. W jej efekcie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zadeklarowało, że te województwa, które czują się „pokrzywdzone” podziałem środków, otrzymają stosowne ich uzupełnienie w inny sposób.

Przebieg dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym KWRiST:

Problem algorytmu podziału środków był także obecny na posiedzeniach parlamentarnych. Pisaliśmy o tym np. tu:

Czy niejasny algorytm zadecyduje o podziale środków na RPO | Polskie Regiony 

W Senacie o podziale funduszy unijnych na RPO | Polskie Regiony

Projekt Umowy Partnerstwa został również przekazany do Komisji Europejskiej i przeprowadzono nieformalny dialog, który – jak informuje strona rządowa – pozwolił ukierunkować prace nad dokumentem i lepiej przygotować się do formalnych konsultacji po zatwierdzeniu dokumentu przez rząd.

Z inicjatywy ministra Pawła Szefernakera,  3 września odbędzie dodatkowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Będzie one poświęcone rozwiązaniom przewidzianym w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Foto: MSWiA