fbpx

Za nami obrady Komisji ds. Ochrony Zdrowia ZWRP

Webinar dot. wdrożenia e-faktur
13 listopada 2023
MARCIN KRZYŻANOWSKI – wicemarszałek województwa dolnośląskiego
Ludzie regionów – Marcin Krzyżanowski – wicemarszałek województwa dolnośląskiego
21 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Za nami obrady Komisji ds. Ochrony Zdrowia ZWRP

15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia ZWRP z udziałem Dyrektorów Departamentów /Wydziałów Ochrony Zdrowia w Urzędach Marszałkowskich. Tematem posiedzenia była m.in. tematyka związana z profilaktyką WZW typu C.

Wśród zaproszonych gości byli: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, oraz dr Tomasz Jan Prycel – współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, dyrektor zarządzający, koordynator projektów samorządowych, Stowarzyszenie CEESTAHC, który przedstawił informację nt. współpracy z samorządem w zakresie chorób HCV.

Członkowie komisji dyskutowali również nt. problemu pokrywania przez JST straty netto osiąganej przez s. p. z. o. z. W czasie dyskusji uczestnicy spotkania ustalili, żeby przygotować tabelę uwzględniającą lata 2020-2023, w której każde z województw wypełniłoby informacje dot. wydatków z tego tytułu w podziale na kolejne lata.

Kolejnym tematem była organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, co jest zadaniem zleconym samorządom województw przez administrację rządową. Odbyła się dyskusja nad tym jak to zadanie realizować.

Poruszono także kwestię warunków i zasady naboru lekarzy do odbywania specjalizacji lekarskich. W czasie posiedzenia ustalono, że zostaną przygotowane projekty stanowisk w sprawie omawianych kwestii i przesłane do konsultacji i przyjęcia w trybie obiegowym.

W sprawach różnych poruszono kwestię dwóch stanowisk przygotowanych na grudniowy Konwent Marszałków :

  • stanowiska dot. wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych w sprawie zaświadczeń lekarskich dla uczniów/ kandydatów  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkołach oraz
  • stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia wcześniejszej aktualizacji wojewódzkich planów transformacji

Komisja udzieliła pozytywnej rekomendacji w sprawie procedowanych stanowisk, popierając kierunek proponowanych zmian.