fbpx
Znamy zwycięzców konkursu „Zachodniopomorski Lider Szczepień”
15 września 2021
Zachodniopomorskie stawia na rowery
28 września 2021
Pokaż wszystkie

Zachodniopomorskie. Jak przydzielano środki unijne regionom

– Uważamy, że w sposób niesłuszny odebrano nam 103 mln euro – wyliczał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas XXVIII Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mowa o Funduszach Europejskich, które nie trafią  na Pomorze Zachodnie w przyszłej perspektywie finansowej. Dlaczego silniejsze i lepiej rozwinięte regiony otrzymają więcej środków? Jak przydzielano środki unijne regionom?

Kontrowersyjne rachunki

Środki unijne dla regionów w perspektywie  finansowej 2021-2027 miały być wynikiem podziału trzech algorytmów – jeden dla alokacji podstawowej i dwóch dla tzw. rezerwy. Województwo Zachodniopomorskie po pierwszym etapie podziału otrzymało 1 311 mln euro (alokacja podstawowa). Po II etapie z tzw. rezerwy – 218 mln euro. Z trzeciego algorytmu, który dotyczył tzw. obszarów strategicznej interwencji, a więc obszarów najbardziej zmarginalizowanych – 185 mln euro. Łącznie dawać to miało kwotę 1 714 mln euro. Ostatecznie, bez podania żadnych przyczyn, kwotę tę pomniejszono.

Środki zabrano z trzeciego algorytmu – z rezerwy wyliczonej dla Obszarów Strategicznej Interwencji. Dla Pomorza Zachodniego oznacza to realną stratę w wysokości 103,5 mln euro. Ostateczna kwota na realizację programu została skorygowana ręcznie i, jak podaje samorząd regionu, z naruszeniem zasad. W tej sprawie Województwo Zachodniopomorskie złożyło w sierpniu skargę do Komisji Europejskiej. – Ta korekta w naszej ocenie jest niezasadna, wypaczająca wcześniejsze algorytmy. Sześć regionów w Polsce zostało dotkniętych tą korektą – wyliczał  podczas sesji marszałek Olgierd Geblewicz.

Czy rzeczywiście tyle samo

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, obecny na sesji argumentował natomiast, że jako województwo region otrzymał podobne środki, jak w poprzedniej perspektywie finansowej. Z tą argumentacją nie zgadzał się marszałek Geblewicz.

– Kwoty w porównaniu perspektywa do perspektywy są bardzo podobne, ale oczywiście mamy świadomość postępującej inflacji czy wartości pieniądza w czasie. Chcielibyśmy też przypomnieć, że w Polsce mamy trzy regiony przejściowe, które nie są regionami spójności. W związku z tym mamy prawo oczekiwać, że będziemy mieli więcej pieniędzy. Zmniejszenie kwot z algorytmów dotyczyło „słabszych”, a  zyskiwały „silniejsze” regiony – wyliczał marszałek Geblewicz.

Za regiony przejściowe, a więc już nie najbiedniejsze w perspektywie 2021- 2027, uznaje się Województwo Wielkopolskie oraz Województwo Dolnośląskie. Funkcjonować będzie też Region lepiej rozwinięty – Region warszawski stołeczny. Oznacza to, że Komisja Europejska nie uznaje tych obszarów za najbiedniejsze, nie wymagają one też tak dużego wsparcia. Regiony te poziom rozwoju, a więc PKB per capita mają na poziomie 75 proc. średniej w UE.

– Zastosowany podział nie uwzględnia aktualnych danych dotyczących parametrów rozwojowych regionów w szczególności PKB per capita. Sytuacja, w której staramy się, by każdy z regionów miał  porównywane środki nie jest też właściwa. Poprzednia perspektywa była kształtowana w oparciu o dane rozwojowe z roku 2008 i 2009. Teraz kształtujemy perspektywę do roku 2030 – wyjaśniał marszałek Olgierd Geblewicz.

Dokonana korekta oznaczać może mniejsze wsparcie dla terenów określanych jako Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). – Nie zazdrościmy innym regionom, ale pokazujemy, że też mamy obszary dysfunkcyjne. Nie zgadzamy się z tym, że OSI nie miały swoich priorytetów – mówił Olgierd Geblewicz.

Sens polityki spójności

Obszary Strategicznej Interwencji to na Pomorzu Zachodnim głównie obszary popegeerowskie. Obejmują one w województwie 74 gminy o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju. To tereny mierzące się z ogromnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, wynikającymi m.in. z szoku transformacyjnego. Region zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem odsetka powierzchni gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i czwarte: pod względem odsetka gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i pod względem odsetka ludności w gminach zagrożonych marginalizacją. Przez długi czas problemem był także wysoki  poziom bezrobocia. Mimo takich negatywnych uwarunkowań, region nie ma możliwości korzystania z dodatkowych narzędzi wsparcia co gminy Polski wschodniej, choć mierzy się on z takimi samymi problemami. Regionom Polski Wschodniej – pomimo odrębnego programu o wartości 2,5 mld EUR – przydzielono dodatkowo 626 mld EUR z rezerwy wyliczonej algorytmem dla OSI.

– Nie możemy odnosić się tylko do poprzedniej perspektywy finansowej. Po co nam w takim razie polityka spójności, europejskie priorytety? – pytał natomiast retorycznie Członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.

Wiceminister Waldemar Buda  pokazał jak z punktu widzenia rządu wygląda podział środków europejskich. – Uznaliśmy, że patrzymy na problemy, na skalę problemów w regionach i w ten sposób dystrybuujemy te środki – przekonywał wiceminister Buda. – Rząd, ministerstwo funduszy, uwzględniło racje Pomorza Zachodniego, bo widzi szanse rozwojowe jakie dają środki europejskie – mówił.

Zobacz efekty rewitalizacji

Zrealizowane przykładowe działania rewitalizacji społecznej można zobaczyć w filmie „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich”. To opowieść o działaniach, które miały miejsce w małych miastach i wsiach położonych w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia – obszarze województwa zachodniopomorskiego o relatywnie niższym potencjale społeczno-gospodarczym. Scenariusz filmu obejmuje nie tylko efekty działań, ale przede wszystkim zaangażowanie społeczne, zmianę postaw i poczucie sprawczości wśród mieszkańców obszarów zdegradowanych, której znaczną cześć stanowią miejscowości popegeerowskie.

Film jest dostępny tutaj:

Jak przydzielano środki unijne regionom? [liczby, zestawienia] | WZP

Działania przedstawione w filmie współfinansowane były ramach RPOWZ 2014-2020 działanie 7.1 typ. 3 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych schemat B dot. wsparcia procesu realizacji programów rewitalizacji.

Sam film postał z inicjatywy Zespołu ds. Rewitalizacji UMWZ w ramach projektu Regiony Rewitalizacji  – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Sejmik_FEPZ_2021-09-21