fbpx

Zarząd ZWRP w sprawie parkingów dla pojazdów z odpadami

wideokonferencja
Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Bezpłatny webinar
9 kwietnia 2021
Z kwietniowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
12 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Zarząd ZWRP w sprawie parkingów dla pojazdów z odpadami

śmieci

Zasadnym jest przeniesienie obowiązków dotyczących utworzenia, prowadzenia i zagospodarowania odpadów, wskazanych w art. 24a ustawy o odpadach (zatrzymanie pojazdu z odpadami), ze starostów na organy administracji rządowej.

Tak uznał Zarząd Związku Województw RP w stanowisku z 26 marca br. w sprawie zmian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Przyjęcie takiego rozwiązania, w ocenie marszałków, znajduje uzasadnienie w samym art. 24a ustawy o odpadach, z którego wynika, że pojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

– Skoro więc do zatrzymania pojazdów z odpadami mają uprawnia wskazane jednostki, to słuszne wydaje się być dysponowanie przez te służby odpowiednimi parkingami. Procedurę administracyjną w zakresie zagospodarowania odpadów powinny także prowadzić organy administracji rządowej. – czytamy w stanowisku.

Tymczasem dziś tworzenie parkingów dla pojazdów z zatrzymanymi odpadami jest zadaniem samorządów powiatowych. Do samorządów województw docierają sygnały, że powiaty mają z tym problemy.

– W ocenie Zarządu, podejmowane ze strony Starostów interwencje, są uzasadnione i zasługują na uwzględnienie. Dotykają bowiem m.in. aspektów finansowych związanych z utworzeniem tych miejsc, a także z ich utrzymywaniem w gotowości. Istotne znaczenie ma także pozbywanie się odpadów zgromadzonych na naczepach zatrzymywanych pojazdów, w sytuacji gdy właściwy podmiot nie jest zainteresowany odbiorem naczepy, ani tym samym zgromadzonych w niej odpadów niewiadomego pochodzenia, w tym niebezpiecznych. Sytuacja ta może rodzić zagrożenie dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Ponadto, przeprowadzenie procedury administracyjnej w sprawie  zagospodarowania odpadów zgromadzonych na naczepach jest zadaniem niezwykle złożonym pod kątem prawnym. Wymaga ono ustalenia podmiotu obowiązanego do zagospodarowania odpadów, następnie wydania decyzji administracyjnej w tym zakresie oraz przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji. Warto nadmienić, że co do zasady, zadania te winien wykonywać starosta właściwy ze względu na miejsce, na które  został skierowany zatrzymany transport odpadów. Wyjątkiem jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów, gdzie właściwym do prowadzenia stosownych postępowań administracyjnych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Z przepisów ustawy o odpadach wynika zatem, że sprawę winny podjąć organy samorządowe szczebla  powiatowego – starosta oraz organ administracji rządowej szczebla krajowego – Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, który jednak nie ma obowiązku utworzenia rzeczonego „parkingu”. – dowiadujemy się ze stanowiska Zarządu ZWRP.

Dlatego marszałkowie apelują do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów o zmianę przepisów.

Stanowisko Zarządu ZWRP_gospodarka odpadami uwagi ustawa odpady