fbpx

Zespoły eksperckie oraz koordynatorów debatowały o modelu funkcjonalno-przestrzennym

I w 2024 r. posiedzenie Konwentu Marszałków
I w 2024 r. posiedzenie Konwentu Marszałków na Śląsku
13 marca 2024
Ostatnie w kadencji posiedzenie Komisji ds. Żywności ZWRP
15 marca 2024
Pokaż wszystkie

Zespoły eksperckie oraz koordynatorów debatowały o modelu funkcjonalno-przestrzennym

Zespoły eksperckie oraz koordynatorów debatowały o modelu funkcjonalno-przestrzennym.

Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Zespół Koordynatorów ds. Polityki Przestrzennej Związku Województwa RP spotkały się 14 marca w Chorzowie, by omówić m.in. model funkcjonalno-przestrzenny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii czy województwa śląskiego. Z ramienia ZWRP na spotkaniu był obecny Jakub Mielczarek – dyrektor biura.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej to układ elementów, na które składa się przestrzeń danego obszaru, np. gminy. Model funkcjonalno-przestrzenny według zaleceń ma stać się obowiązkowym elementem strategii rozwoju lokalnego, regionalnego, jak i krajowego. Nic zatem dziwnego, że jego kształt jest przedmiotem uważnych analiz i konsultacji.

Spotkania obu zespołów: Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Zespół Koordynatorów ds. Polityki Przestrzennej ZWRP zorganizowało, podobnie jak inne kluczowe wydarzenia szczebla wojewódzkiego w tym półroczu, Województwo Śląskie.

Po uroczystej inauguracji przyszła kolej na wystąpienia wprowadzające. Jako pierwsza wystąpiła Renata Calak – Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z prezentacją „Informacja o systemie planowania strategicznego (KRK i ŚSRK) i roli modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju w tym systemie – podstawowe założenia”. Współprowadzącym był Łukasz Marciniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Łukasz Skała z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przedstawił natomiast ogólne założenia dotyczące zawartości i formy modelu.

Oba zespoły w pierwszej części dnia pracują wspólnie, wymieniając się m.in. doświadczeniami na poziomie wojewódzkim. W panelu dyskusyjnym głos zabrali: Elżbieta Kozubek Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Waldemar Zadka Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Waldemar Rudnicki p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W drugiej części dnia odbywa się warsztat zatytułowany „Zawartość krajowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej i jego powiązania z modelami struktury funkcjonalno-przestrzennej województw”, także przeznaczony dla obu zespołów.