fbpx
O wykorzystaniu funduszy europejskich w zakresie infrastruktury w Sejmie
2 grudnia 2022
Konferencja w sprawie opieki długoterminowej w Polsce
6 grudnia 2022

2 grudnia br. posłowie odrzucili uchwałę Senatu sprzeciwiającą się ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami dotyczącą dotowania WORD-ów, ustalania opłat za egzaminy państwowe oraz określania stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

 

W sumie głosowało – 443 posłów. „Za” było 222; przeciwnych było 221. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie głosowało 17 posłów.

 

5 grudnia br. Związek Województw RP wystosował do Prezydenta RP pismo z prośbą o:

„1)    skorzystanie z uprawnienia wyrażonego w art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przed podpisaniem powyższej ustawy wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności art. 1 pkt 1 ustawy z art. 118 ust. 3 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji, lub;

2)      w przypadku nie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji o przekazanie Sejmowi ustawy do ponownego rozpatrzenia (art. 122 ust. 5 Konstytucji)”.

 

Zarówno Zarząd ZWRP, jak i Konwent Marszałków wskazywały w swoich stanowiskach, że procedowane przepisy są niekonstytucyjne.

– Projekt został uchwalony pomimo, że zawiera istotną wadę prawną polegającą na określeniu w art. 1 pkt 1 nowego zadania, jakim jest dofinansowywanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z budżetów województw, bez dokonania zmian w podziale dochodów publicznych, co stanowi naruszenie art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., tj. „4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.” Dodatkowo uchwalony projekt narusza art. 118 ust. 3 Konstytucji RP, ponieważ nie przedstawia skutków finansowych jej wykonania. – czytamy w piśmie ZWRP.

ZWRP_pismo dot. projektu ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Stanowisko Zarządu ZWRP_w spr. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

zał. do stanowiska Zarządu ZWRP_stanowisko Konwent Marszałków w sparwie WORDów