fbpx
KPO – Zielona, inteligentna mobilność. Piąte wysłuchanie publiczne
30 marca 2021
kwrist
Z marcowego posiedzenia plenarnego KWRiST
1 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

ZWRP w sprawie pomocy dla Chorwatów

solidarność

W grudniu 2020 r. Republika Chorwacji została dotknięta trzęsieniem ziemi. Wskutek kataklizmu zginęło 7 osób, rannych zostało co najmniej 26 osób. Wartość szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi, w kontekście infrastruktury transportowej, elektrycznej i wodnej, jest wstępnie szacowana na aż 470 milionów kun (w przeliczeniu to około 62 mln EUR, czyli 287 mln zł).

Reagując natychmiastowo, Prezes Zarządu Związku Województw RP Olgierd Geblewicz zwrócił się do marszałków województw z prośbą o uruchomienie pomocy humanitarnej dla żupanii chorwackich, które ucierpiały w wyniku tej tragedii. Do udzielenia wsparcia potrzebne było znalezienie skutecznej drogi prawnej.

Biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania prawne, jak i okoliczność, że na miejscu pomoc koordynowana jest przez chorwacki Czerwony Krzyż, możliwe jest podjęcie w tym zakresie współpracy z Polskim Czerwony Krzyżem.

Współpraca ta może mieć formę zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej, o którym mowa w art. 11a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Zgodnie z treścią tego przepisu takie zlecenie nie wymaga przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Istnieją jednak prawne uwarunkowania określające procedurę zawarcia umowy z organizacją pozarządową w tym zakresie. Podstawą zawarcia umowy musi być złożony przez organizację pozarządową wniosek o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania wraz z ofertą, złożoną na stosownym formularzu. Oferta powinna obejmować zobowiązanie do wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w sposób gwarantujący wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Podstawą powierzenia realizacji zadania musi być zawarta umowa spełniająca wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawie o finansach publicznych, zastosowanie ma również wzór umowy ramowej, wynikający z przepisów wykonawczych do rozporządzenia.

W obowiązującym stanie prawnym brak jest przeszkód, aby organizacja pozarządowa, w tym również spoza granic RP, uczestniczyła w wykonaniu określonej części zadania publicznego. Warunkiem umożliwiającym taki mechanizm tj. powierzenie wykonania części zadania innemu podmiotowi, niebędącemu stroną umowy, będzie deklaracja powierzenia części zadania zgłoszona w ofercie przez wnioskującą organizację pozarządową oraz uwzględnienie takiego uprawnienia w treści umowy (na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Powierzenie takie nie jest równoznaczne ze wspólną realizacją zadania przez te podmioty – stroną umowy zawieranej z województwem będzie organizacja, która złożyła ofertę, posiadająca swoją siedzibę na terytorium RP. Podmiot ten będzie również zobowiązany do rozliczenia dotacji zgodnie z obowiązującymi na terytorium RP przepisami prawa.”

Osobą kontaktową ze strony PCK jest Pani Magdalena Stefańską, kierownik Działu Programowego Biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, tel: 22 32 61 290; e-mail.: katarzyna.stepinska@pck.org.pl .

Przedstawicielka PCK była obecna na ostatnim posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP, które odbyło się 24 lutego br. Jej wystąpienie na temat możliwości udzielania pomocy stronie chorwackiej można obejrzeć poniżej:

Z takiej formy współpracy skorzystał już samorząd województwa mazowieckiego, zlecając Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zadania publicznego pn. „Usuwanie skutków trzęsienia ziemi w Chorwacji poprzez pomoc osobom poszkodowanym i poprzez wzmocnienie potencjału Chorwackiego Czerwonego Krzyża” oraz przyznał na ten cel dotację z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1 mln zł.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Mazowsze solidarne z Chorwatami

 

Pod koniec marca br. Prezes Zarządu ponownie zwrócił się do marszałków województw z prośbą  wsparcie Chorwatów i przekazał informację o prawnych możliwościach jego udzielania a także o tym, że samorząd Mazowsza wykazał już solidarność z poszkodowanymi.

list w spr. Chorwacji