fbpx

Nowe zadania marszałków województw i dodatkowe dochody

Z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP
21 stycznia 2022
Edu Polskie Regiony. Wyniki kontroli NIK – praca zdalna w administracji
25 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Nowe zadania marszałków województw i dodatkowe dochody

20 stycznia br. odbyło się zdalne spotkanie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W porządku obrad znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw (UC73) przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Projekt przewiduje m.in., że na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu określone produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne wprowadzony zostanie obowiązek ponoszenia kosztów związanych z wprowadzanymi przez nich produktami.

Egzekucją i obsługą administracyjną systemu poboru opłat zajmować się mają marszałkowie województw. W związku z nowymi obowiązkami marszałkowie mają otrzymywać dochody na pokrycie kosztów administracyjnych, które będą uzależnione od opłaty ponoszonej przez przedsiębiorców.

Pierwotna wersja projektu skierowana do Komisji Wspólnej w kwietniu 2021 r. zakładała, że dochody regionów będą w tym zakresie na poziomie 1 proc. opłat.

W ocenie samorządów województw nie będzie to wystarczające.

Dla porównania regiony wskazały, że np. aktualnie obsługą opłaty recyklingowej  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zajmują się 2 osoby. Natomiast wpływy do budżetu Województwa z tytułu tej opłaty (1 proc. ) wyniosły w poszczególnych latach:

2019 r. – 20 918 zł

2020 r. – 76 590 zł

2021 r. – 65 685 zł

Wpływy nie wystarczają więc na utrzymanie nawet jednego etatu. A dodatkowo ponoszone są koszty oprogramowania, prowadzenia kontroli, sprzętu komputerowego i innej infrastruktury biurowej oraz mediów.

W trakcie prac legislacyjnych w ramach Komisji Wspólnej  ministerstwo zaproponowało wzrost dochodów o kolejny procent (czyli do 2 proc.), co nadal nie było wystarczające do realizacji zadania.

Po dłuższej dyskusji, która odbyła się na ostatnim posiedzeniu zespołu, ministerstwo przystało na propozycję Związku Województw RP i zgodziło się na zwiększenie dochodów samorządów województw do 5 proc. wpływów z tytułu opłat z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu ich poboru.

– Jesteśmy zadowoleni z wyniku rozmów z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. – komentuje mec. Rafał Cieślik (ZWRP), który z ramienia ZWRP uczestniczył w spotkaniach organizowanych z ministerstwem z ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dzięki działaniom Związku Województw RP resort uwzględnił również uwagę Związku, aby zmienić częstotliwość wnoszenia (z kwartalnej na roczną) przez przedsiębiorców opłaty recyklingowej na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa, w terminie do 15 marca roku następującego po roku, co znacznie odciąży samorządy województw.

Na posiedzeniu kontynuowana była dyskusja na temat podwyżek cen paliw i energii. Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio przygotował pisemną informację dotyczącą przygotowanych mechanizmów osłonowych dla odbiorców wrażliwych, w tym dla instytucji będących pod nadzorem jednostek samorządu terytorialnego.

Pismo do KWRiST ceny energii

Ze względu na to, że strona samorządowa otrzymała dokument tuż przez spotkaniem zespołu, będzie on dopiero analizowany.

Toczyła się także dalsza rozmowa na temat projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw wdrażającego dyrektywę 2019/1936 (BRD) autorstwa Ministerstwa Infrastruktury.

Ustalono, że w poniedziałek 24 stycznia br. odbędzie się spotkanie strony samorządowej i Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich z Ministerstwem Infrastruktury celem ostatecznego doprecyzowania brzmienia projektowane projektu ustawy o drogach publicznych w zakresie konieczności stosowania procedur wynikających z postanowień dyrektywy BRD.

Opinia do projektu zostanie zaś wydana na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej, które zaplanowano na środę (26 stycznia).

Przeczytaj: Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – Polskie Regiony

W porządku obrad zespołu znalazły się ponadto:

– projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego),

– projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego),

– projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),

– projekt Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).