fbpx
Stanowiska Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP
13 stycznia 2022
Z Zespołu ds. Ochrony Zdrowia KWRiST
17 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

13 stycznia w trybie zdalnym odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na spotkaniu Związek Województw RP reprezentowali: Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego oraz mec. Rafał Cieślik (ZWRP).

Podwyżki cen paliw i energii

Posiedzenie rozpoczęła dyskusja na temat podwyżek cen paliw i energii oraz przygotowania przez rząd pakietu osłonowego dla JST. Problem rosnących cen paliw i energii oraz skutków, jakie wywołuje dla samorządów– z inicjatywy ZWRP – pojawił się już wcześniej na Zespole ds. Infrastruktury KWRiST oraz na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej.

Przeczytaj: Z listopadowego posiedzenia plenarnego KWRiST – Polskie Regiony

– Mimo upływu czasu i pilności tematu nie otrzymaliśmy żadnych rozwiązań kompensujących lub zmniejszających skutki podwyżek cen energii i gazu. – mówi Rafał Cieślik.

Dlatego mecenas Cieślik wystąpił z prośbą o: „uzyskanie konkretnego zestawienia działań, które ze strony rządowej są planowane lub wdrażane z określeniem zarówno podmiotu, przedmiotu tych działań, jak i planowanych dat ich wdrożenia”.

W odpowiedzi Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska zobowiązał się do przedstawienia samorządom– nie później niż do 14 stycznia – planu działań strony rządowej w zakresie osłonowym.

 

Drogi publiczne

W porządku obrad zespołu po raz kolejny znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC84) przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Dokument był także omawiany na posiedzeniu plenarnym KWRiST, które odbyło się 15 grudnia 2021 r.

Przeczytaj: Z Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST – Polskie Regiony

Przeczytaj: Z grudniowego posiedzenia plenarnego KWRiST – Polskie Regiony

Projekt wdraża dyrektywę unijną dotyczącą bezpieczeństwa na danej drodze (tzw. dyrektywa BRD). Jednakże, jak przypomina marszałek Tomasz Sobieraj, w ocenie samorządów przepisy zawarte w polskim projekcie wdrażają dyrektywę szerzej niż z samej dyrektywy to wynika, co budzi pewne zastrzeżenia i generuje dodatkowe koszty.

W grudniu ub. roku ZWRP zgłaszał już uwagi do projektu w ramach Komisji Wspólnej. Ponadto zarówno Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, jak i poszczególne zarządy dróg wojewódzkich analizowały w 2021 r. projekt i negatywnie oceniają rozszerzenie zapisów dyrektywy, która jest wdrażana niniejszą nowelizacją.

Uwagi ZWRP zostały także zawarte w stanowisku Komisji Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP z 12 stycznia br.

Stanowisko-drogi-publiczne.pdf (polskieregiony.pl)

Stanowisko to zostało przesłane do Komisji Wspólnej.

Projekt nie został jeszcze zaopiniowany. Jednakże resort wychodząc naprzeciw postulatom ZWRP zaproponował nowy zapis, który obecnie ZWRP konsultuje z samorządami województw i zarządami dróg wojewódzkich.

 

Prawo ochrony środowiska

Pozytywną opinię strony samorządowej otrzymał projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  (UC70). Taka opinia została wydana dopiero po tym, jak samorządy województw otrzymały w grudniu 2021 r. nową wersję projektu.

Projekt ma na celu transpozycję Dyrektywy Komisji (UE) 2020/367 z 4 marca 2020 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku (dyrektywa 2020/367).

Projekt ten był już omawiany przez Zespół Infrastruktury 8 lipca 2021 r. i wówczas nie został zaopiniowany. A to dlatego, że ZWRP zgłaszał zasadnicze uwagi dotyczące braku oszacowania skutków finansowych i określenia źródeł ich pokrycia, w związku z rozszerzeniem zadań marszałków województw o zadania wymienione w art. 237 Prawa ochrony środowiska. Ustalono, że marszałkowie oszacują skutki finansowe projektowanych zmian.

Na podstawie analizy nadesłanych przez samorządy województw odpowiedzi, strona rządowa przygotowała nową wersję projektu. Wynika z niej, że nastąpi zwiększenie dochodów marszałków województw, a tym samym zmniejszenie środków budżetu państwa, gdyż nowy obowiązek wynikający z art. 237 Prawa ochrony środowiska, nałożony na marszałków województw będzie stanowił, zadanie z zakresu administracji rządowej dlatego wydatki będą ponoszone z budżetu państwa i wyniosą 1 mln zł rocznie.