fbpx
Z Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10 grudnia 2021
Z Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST
13 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Z Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

9 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W porządku obrad znalazło się prawie 40 projektów aktów prawnych.

 

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Pozytywną opinię, z uwagami resortu infrastruktury, otrzymał projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

 

Zmiany w prawie geologicznym

Omawiany był także projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), który nie został zaopiniowany ze względu na brak wersji ostatecznej oraz ze względu na skutki finansowe dla samorządów województw.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie kompetencji administracji geologicznej przenosząc je ze starostów na rzecz marszałków województw.

Związek Województw RP wnosi o zapewnienie odpowiedniego finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jego brak pogłębi istniejący już w tym zakresie problem niedofinansowania zadań zlecanych samorządom przed administrację rządową.

Podczas spotkania mec. Rafał Cieślik (Związek Województw RP) tłumaczył, że zadania marszałków województw, wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Co prawda w ocenie skutków regulacji, resort wskazał na potrzebę utworzenia 32 etatów dla osób mających się zajmować nowymi zadaniami w urzędach marszałkowskich, ale jednocześnie nie zabezpieczył źródeł ich finansowania.

 

Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Pozytywną opinię zespołu otrzymał projekt programu Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021 – 2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Projekt programu przygotował polsko-niemiecki Komitet Programujący (KP), którego pracami kieruje Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Zdrowia Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, jako przyszła Instytucja Zarządzająca. Głównym partnerem po stronie polskiej jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, natomiast po stronie brandenburskiej Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia. W skład KP wchodzą przedstawiciele: regionów, euroregionów, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz reprezentujący społeczeństwo obywatelskie. Po stronie polskiej program będzie realizowany na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Po stronie niemieckiej program obejmie powiaty meklemburskie: Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen i Mecklenburgische Seenplatte oraz powiaty brandenburskie: Uckermark, Barnim i Märkisch-Oderland.

Tematami współpracy w ramach programu będą:

  • aktywizacja transgranicznych potencjałów innowacyjności ,
  • wspólne przezwyciężania skutków zmian klimatu i ochrona przyrody,
  • umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę,
  • wzmocnienie zaufania, wspólne kształtowanie rozwoju transgranicznego.

Wspólny budżet programu wyniesie w przybliżeniu 124,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Potencjalnymi beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, jednostki administracji publicznej, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o charakterze niekomercyjnym posiadające osobowość prawną.

 

Rezygnacja z terminu testu kwalifikacyjnego

Uczestnicy posiedzenia zespołu analizowali także projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Projekt przewidywał kontrowersyjny zapis mówiący o tym, że:

„W przypadku poinformowania przez osobę egzaminowaną, nie później niż na 1 godzinę przed wyznaczonym przez ośrodek egzaminowania terminem testu kwalifikacyjnego, że nie stawi się na ten test w wyznaczonym terminie, wniesioną opłatę za test kwalifikacyjny traktuje się jako niewykorzystaną. W celu ustalenia czy opłata nie została wykorzystana ośrodek egzaminowania może zażądać okazania urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczania (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.”

W takim przypadku ośrodek egzaminowania wyznaczałby kolejny termin testu kwalifikacyjnego na podstawie niewykorzystanej opłaty za test kwalifikacyjny.

Taki przepis jest w ocenie samorządów województw nieżyciowy i nieracjonalny.

– Organizacja egzaminu wymaga działania z wyprzedzeniem polegającego m.in. przygotowaniu wymaganej liczby stanowisk egzaminacyjnych, oddelegowaniu egzaminatora prowadzącego egzamin, czy tez zarezerwowanie sali egzaminacyjnej. W przypadku odwołania udziału w egzaminie osób zdających z odpowiednim wyprzedzeniem Ośrodek będzie miał możliwość zaproponowania innej osobie (osobom) zgłaszającym chęć przystąpienia do testu kwalifikacyjnego, dla których określony termin egzaminu nie był wcześniej dostępny  – w miejsce osób, które z egzaminu zrezygnowały. Zgłoszenie na 1 godzinę przed egzaminem nieobecności nie daje takiej możliwości. Taka sytuacja pozbawia dochodów ośrodków egzaminacyjnych z tytułu opłat za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego. Ponadto umożliwienie rezygnacji z udziału w egzaminie na 1 godzinę przed jego planowanym rozpoczęciem – bez poniesienia konsekwencji przez osoby dla których egzamin został zaplanowany wprowadza chaos organizacyjny dla WORD, z uwagi na to, że jak wskazano na wstępie planowanie egzaminu, dostępność sali egzaminacyjnej i stanowiska egzaminacyjnego a także wyznaczenie egzaminatora do przeprowadzenia egzaminu ośrodek powinien zapewnić bez względu na to czy osoby stawią się na egzaminie czy też z niego zrezygnują. Wydłużenie terminu pozwoli w miejsce osób które zrezygnowały zaplanować inne osoby, a także zachować dochody i zrekompensować koszty przygotowania egzaminu w przypadku rezygnacji z udziału osób – bez – odpowiednio wczesnego poinformowania ośrodka o takim zamiarze – tłumaczył na posiedzeniu mec. Rafał Cieślik (Związek Województw RP) i zaproponował, aby możliwość wyznaczenia nowego terminu w oparciu o uiszczoną opłatę była dopuszczalna w sytuacji zgłoszenia takiej nieobecności co najmniej na dwa dni robocze przed terminem egzaminu. Po dłuższej dyskusji na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, resort uwzględnił powyższą propozycję ZWRP.

 

O drogach publicznych

Podczas posiedzenia omawiany był projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury). Projekt wdraża dyrektywę unijną dotyczącą bezpieczeństwa na danej drodze, tzw. dyrektywa BRD.

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu infrastruktury stosowanie wszystkich procedur wynikających z dyrektywy BRD, tzn. od przeprowadzenia pierwszej procedury tj. oceny wpływu planowanej drogi na BRD poprzez audyty BRD, a następnie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków – będzie dotyczyło tylko tych dróg wojewódzkich poza granicami administracyjnymi miast, które będą w przyszłości budowane lub przebudowywane z udziałem środków z budżetu UE. Natomiast do tych dróg wojewódzkich, które już zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i które są w użytkowaniu od 3 lat będzie stosowana ww. procedura ocen ryzyka. Na jej podstawie następnie zostanie sporządzona ocena Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obejmująca całą sieć dróg publicznych w Polsce objętych dyrektywą BRD.

Ministerstwo ocenia, że zakresem dyrektywy BRD objętych zostanie ok. 7 tys. dróg wojewódzkich, a maksymalna kwota przeznaczona na przeprowadzanie ww. oceny ryzyka przez zarządy województw wynosić będzie po ok. 56 mln. zł. w dziesięcioletnich okresach budżetowych. Resort zapewnia, że będzie to dotacja celowa. Jednakże, jak zauważa mec. Rafał Cieślik, wyjaśnienia strony rządowej w tym zakresie wymagają szczegółowej analizy finansowej. Samorządy województw analizują skutki finansowe audytów, dlatego projekt nie został na chwilę obecną zaopiniowany.

Wstępnie pozytywnie, lecz z dwoma uwagami, strona samorządowa zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Zarządów Dróg Wojewódzkich, z udziałem których w tym temacie odbyła się szczegółowa dyskusja.

Przeczytaj: W sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – Polskie Regiony