fbpx
Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST
14 stycznia 2022
Obradował Zespół ds. Edukacji KWRiST
19 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Z Zespołu ds. Ochrony Zdrowia KWRiST

17 stycznia br. w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz mec. Rafał Cieślik (Związek Województw RP).

W porządku obrad znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (UD 135) przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ten był już analizowany przez Komisję ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP oraz Zarząd ZWRP, które zwracały uwagę m.in. na konieczność kompleksowego zwiększenia nakładów na system wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i procedur przysposobienia czy to w formie dotacji, czy celowych programów czy zwiększeniem nakładów na zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie ośrodków adopcyjnych) w celu poprawy płacy i warunków zatrudnienia, by zatrzymać lub pozyskać specjalistów pracujących w tym obszarze.

Przeczytaj: Głos Komisji Zdrowia ZWRP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej – Polskie Regiony

Zobacz: Stanowisko-Zarzadu-ZWRP-nowelizacja-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-pieczy-zastepczej.pdf (polskieregiony.pl)

Projekt nowelizacji będzie jeszcze omawiany na kolejnym posiedzeniu zespołu, które zaplanowano na 24 stycznia br. Strona samorządowa miała bowiem zbyt mało czasu na przeanalizowanie jego najnowszej wersji. Ponadto, mec. Rafał Cieślik zwrócił uwagę na konieczność zweryfikowania w ocenie skutków regulacji kosztów funkcjonowania prowadzonych przez samorządy województw ośrodków adopcyjnych.

Strona rządowa zobowiązała się na bieżąco reagować w tym zakresie, tak, aby najpóźniej do kolejnego posiedzenia zespołu samorządu otrzymały informacje dotyczące zgłaszanych uwag, w tym dotyczących finansowania zadań.

Strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała natomiast projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (nr IC18) przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Podczas posiedzenia rozmawiano również o Funduszu Medycznym prezentacja Fundusz Medyczny i projekcie programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku (ROPS Kraków).