fbpx
W sprawie propozycji modernizacji i poprawy efektywności szpitalnictwa
26 stycznia 2022
Wyższe o 400 proc. dochody z opłaty produktowej zagwarantowane
28 stycznia 2022

Wyższe o 400 proc. dochody z opłaty produktowej zagwarantowane. Był to warunek pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu nowelizacji ustawy odpadowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) był omawiany na posiedzeniu KWRiST, które odbyło się 26 stycznia br.

Prace nad projektem toczyły się od kwietnia 2021 r. Przewiduje on m.in. nałożenie na marszałków województw nowych zadań związanych z egzekucją i obsługą administracyjną systemu poboru tych opłat.

W związku z nowymi obowiązkami marszałkowie mają otrzymywać dochody na pokrycie kosztów administracyjnych, które będą uzależnione od opłat ponoszonych przez przedsiębiorców. Pierwotnie miał to być jeden procent z opłat uiszczanych m.in. przez jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne w przypadku oferowania przez nie opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Związek Województw RP od początku argumentował, że są one niewystarczające do zapewnienia właściwej realizacji zadań. Dlatego Związek postulował podwyższenie ich poziomu do 5 procent.

– Wysiłki ZWRP zakończyły się sukcesem. Ta z pozoru niewielka zmiana (z jednego do 5 procent) przekłada się na 400 proc. wzrost dochodów regionów z tytułu tych opłat, co pozwoli pokryć koszty realizacji zadań na które składają się m.in. zapewnienie etatów, ceny oprogramowania, koszty prowadzenia kontroli i postępowań administracyjnych, koszty sprzętu komputerowego i innej infrastruktury biurowej oraz mediów. – mówi mec. Rafał Cieślik, Związek Województw RP.

 

Podczas styczniowego posiedzenia Komisja Wspólna zaopiniowała prawie 70 projektów aktów prawnych, a wśród nich:

– ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dyrektywa BRD)

– projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).

– projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).

– projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).

– projekt Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

 

Negatywnie KWRiST zaopiniowała trzy projekty rozporządzeń ministra edukacji i nauki dotyczące zmian podstawy programowej i ramowych planów nauczania. Wprowadzają one nowy przedmiot – Historia i teraźniejszość kosztem dotychczasowego przedmiotu – Wiedza o społeczeństwie i jednej godziny historii. W ocenie samorządowców jest to nieodpowiedni czas na wprowadzanie tego typu zmian, gdyż nie zakończył się jeszcze cykl kształcenia historii według nowej podstawy programowej. Nie przedstawiono ponadto badań, czy taka zmiana ma podstawy merytoryczne.

 

Powrócił także wywołany z inicjatywy Związku Województw RP temat podwyżek cen paliw. Ustalono, że 28 stycznia br. odbędzie się specjalne spotkanie poświęcone gwałtownemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu, a także rządowym propozycjom przeciwdziałania. Ze strony rządowej weźmie w nim udział Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, który już współpracuje w tej kwestii ze stroną samorządową.

Obradom Komisji współprzewodniczyli: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, wójt gminy Terespol.

Związek Województw RP na posiedzeniach plenarnych reprezentują: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i Rafał Cieślik, adwokat.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 23 lutego br.

foto: MSWiA