fbpx

Ponad miliard złotych na pożyczki dla małopolskich przedsiębiorców i JST

9-milionowy pasażer Kraków Airport
9-milionowy pasażer Kraków Airport
18 grudnia 2023
Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka w Małopolsce
Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka w Małopolsce
8 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Ponad miliard złotych na pożyczki dla małopolskich przedsiębiorców i JST

Wsparcie inwestycji rozwojowych, a także tych przyczyniających się do podnoszenia efektywności energetycznej, jak również dotyczących produkcji energii ze źródeł odnawialnych – to wszystko z czego będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy działający w regionie i jednostki samorządu terytorialnego w ramach preferencyjnych pożyczek, jakie zostaną uruchomione dzięki współpracy Województwa Małopolskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W uroczystym podpisaniu umowy z BGK o finansowanie projektów w zakresie instrumentów finansowych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski, Anna Gajewska – Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych BGK i Maciej Henkiel – Dyrektora Biura w DIF BGK.

Podpisujemy dzisiaj z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego bardzo ważną umowę, bo opiewa ona na kwotę ponad 1 miliarda złotych. Są to środki przeznaczone na rozwój, szerokorozumianej przedsiębiorczości. To niskoprocentowe pożyczki udzielane na bardzo preferencyjnych warunkach, nawet z możliwością umorzenia części należności, przeznaczone m.in. dla małopolskich przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Gospodarz regionu wspomniał również o tym, jak z punktu widzenia samorządu województwa istotna jest współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Współpraca z BGK jest dla nas ogromnie ważna. Warto wspomnieć m.in. o tym, że w ostatnich latach 2014-2020 przy udziale pośredników finansowych zostało udzielone ponad 2 tys. pożyczek na kwotę ponad 571 mln złotych. To pokazuje, jak ważny jest rozwój całej naszej wspólnoty, także tej części gospodarczej – zaznaczył marszałek Kozłowski.

Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski – Województwo Małopolskie jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w Polsce, ale nie tylko w Polsce – mówił.

Jeżeli chodzi o dynamikę rozwoju jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w Europie. I tego rodzaju wsparcie, tej dynamiki rozwoju, będzie nam służyło. Środki finansowe w ostatecznym rozrachunku trafiają do mieszkańców, do Małopolan – zakończył swoje wystąpienie gospodarz regionu.

Zawarta umowa na kwotę 1,035 mld zł, w tym dofinansowanie w wysokości 893,49 mln zł dotyczy powierzenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zarządzania środkami, z których będą udzielane preferencyjne pożyczki oraz pożyczki łączone dotacją z przeznaczeniem na:

inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw działających w regionie oraz podnoszenie ich konkurencyjności,
wsparcie inwestycji przyczyniających się do podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, budynkach użyteczności publicznej i budynkach wielorodzinnych mieszkalnych poprzez działania ograniczające zużycie energii elektrycznej i cieplnej, obniżenie emisyjności, a także dywersyfikacje źródeł wytwarzania energii,
wsparcie inwestycji dotyczących produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w oparciu o lokalne uwarunkowania i potencjał dostępnych zasobów.
Wsparcie będzie mogło otrzymać szerokie grono odbiorców realizujących inwestycje na terenie Małopolski, w tym m.in.: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im podmioty, w tym jednostki organizacyjne i jednostki zarządzane, jednostki naukowe, uczelnie, wspólnoty energetyczne, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, budynki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz mieszkańcy województwa małopolskiego.

Szacowana maksymalna wysokość uzyskanych pożyczek wynosi dla przedsiębiorców: na inwestycje rozwojowe do 1,2 mln zł, a na termomodernizację przedsiębiorstwa do 3 mln zł.

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej będą mogły pozyskać maksymalnie do 15 mln zł pożyczki, na OZE do 10 mln zł.

Na podstawie podpisanej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego w I kwartale 2024 r. przystąpi do wyboru partnerów finansujących, czyli podmiotów które będą prowadzić nabory wniosków i udzielać preferencyjnych pożyczek oraz pożyczek łączonych z dotacją.

Warto dodać, że decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego o powierzeniu wdrażania instrumentów finansowych w ramach wspomnianych działań, opierała się m. in. na dotychczasowych doświadczeniach we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który w ostatnich latach w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 był również odpowiedzialny za zarządzanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, w ramach których były udzielane pożyczki przeznaczone na wsparcie m. in.:

  • inwestycji rozwojowych sektora MŚP,
  • modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych wielorodzinnych,
  • rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich.

W ramach tych działań Bank Gospodarstwa Krajowego, przy udziale pośredników finansowych udzielił łącznie ponad 2 tys. pożyczek na kwotę ponad 571 mln zł.

źródło: malopolska.pl