fbpx

Stanowiska Konwentu Marszałków Województw z 21 września 2022 r.

Spotkanie Skarbników Województw
12 października 2022
Posiedzenie KWRiST w KPRM
13 października 2022
Pokaż wszystkie

Stanowiska Konwentu Marszałków Województw z 21 września 2022 r.

Podczas ostatniego posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP, które odbyło się 21 września br. w Kazimierzu Dolnym, przyjętych zostało 10 następujących stanowisk.

  1. Stanowisko w sprawie funkcjonowania modułu sprawozdawczości w elektronicznej Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Konwent wyraża stanowisko, że niezbędne jest przedstawienie najważniejszych problemów, z którymi marszałkowie województw, jako użytkownicy sytemu, mierzą się w pracy z modułem sprawozdawczości w BDO. Prezentowane stanowisko ma na celu wskazanie również obszarów działań, które mogą poprawić funkcjonalności systemu w tym zakresie.

  1. Stanowisko w sprawie archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie 2014-2020.

Konwent Marszałków Województw RP przekazuje wątpliwości dotyczące problemu archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie 2014-2020. Postuluje się o podjęcie działań mających na celu wdrożenie w Centralnym systemie teleinformatycznym (zarówno dla perspektywy 2014-2020, jak i 2021-2027) ujednoliconego rozwiązania na poziomie centralnym w zakresie archiwizacji przetwarzanych tam danych.

3.Stanowisko w sprawie konieczności podwyższenia wyceny świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Konwent Marszałków Województw RP apeluje o wprowadzenie uregulowań umożliwiających podwyższenie wyceny świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Kluczowym aspektem dla zapewnienia należytego prowadzenia działalności leczniczej finansowanej ze środków publicznych jest zagwarantowanie stosownej wyceny świadczeń w stosunku do rzeczywistych kosztów ich udzielania. Konwent Marszałków Województw RP wnosi o podjęcie prac analitycznych w zakresie przygotowania rozwiązań zmierzających do zwiększenia wyceny świadczeń rehabilitacyjnych.

  1. Stanowisko w sprawie konieczności wzrostu wyceny świadczeń dla świadczeniodawców wykonujących świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Konwent Marszałków Województw RP apeluje o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zwiększenia nakładów finansowych na świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, ukierunkowanych na poprawę obecnej sytuacji w psychiatrii. Aktualny stan psychiatrii w Polsce, wynikający z wieloletniego niedofinansowania oraz braku wdrożenia odpowiednich i skutecznych działań systemowych, skutkuje obecnie groźbą poważnego ograniczenia dostępności do przedmiotowych świadczeń zdrowotnych.

5.Stanowisko w sprawie realizacji instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Konwent Marszałów Województw RP przedstawia postulat pozostawienia w pełni w gestii władz regionalnych odpowiedzialnych za prowadzenie regionalnej polityki rozwoju oraz wdrażanie i zarządzanie programów regionalnych, indywidualnego oraz dowolnego programowania wsparcia w zakresie wykorzystania instrumentów terytorialnych w regionach. Konwent Marszałów apeluje o przyjęcie indywidualnych rozwiązań proponowanych na poziomie regionów i nie narzucanie w procesie negocjacyjnym programów regionalnych przez KE silnego stanowiska o konieczności powierzenia ZIT funkcji instytucji pośredniczących. Uzgodnienia te powinny uwzględniać indywidualne podejście Instytucji Zarządzających i ich wizję kreowania rozwoju regionalnego.

  1. Stanowisko w sprawie wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Komisji Europejskiej o podjęcie działań na rzecz wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 o okres minimum jednego roku, tj. przynajmniej do 31 grudnia 2024 r. W okresie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 skumulowało się szereg kryzysów społeczno-gospodarczych o światowym zasięgu tj. pandemii COVID-19, wojny na terytorium Ukrainy czy kryzys klimatyczny mających decydujący wpływ na sposób i tempo wydatkowania funduszy europejskich.

  1. Stanowisko w sprawie uwag Komisji Europejskiej dotyczących zerowych lub niskich wartości kamieni milowych/ wartości pośrednich w projektach Programów Regionalnych na perspektywę finansową na lata 2021-2027.

Konwent Marszałków Województw RP wnioskuje o uwzględnienie argumentacji dotyczącej: wartości wskaźników w PR, szacowania wartości wskaźników (w szczególności kamieni milowych), warunków realizacji projektów, czasu realizacji wydatków, harmonogramu naborów przygotowanego przez IZ.

  1. Stanowisko w sprawie uwzględnienia dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów poza pasem drogowym w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Konwent Marszałków Województw RP wnosi o umożliwienie realizacji dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów poza pasem drogowym na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Brak takich regulacji jest przyczyną wieloletnich opóźnień lub uniemożliwia realizację niezależnych od układu drogowego odcinków tras dla niezmotoryzowanych. Skutkuje to niespójnością sieci i obniżeniem funkcjonalności budowanych odcinków. Sprzeciw nawet jednego właściciela działki może prowadzić do wieloletniego paraliżu ważnej inwestycji rowerowej lub pieszej.

  1. Stanowisko w sprawie zwiększenia limitu środków dostępnych dla województw na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 finansowanych ze środków Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI).
  2. Stanowisko w sprawie finansowania zadań wykonywanych przez samorządy województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

 

 

Przeczytaj: Echa z Konwentu Marszałków Województw – Polskie Regiony

 

źródło, foto: UMWL